iconos axuda online axudaonline

ACCESO SEN CERTIFICADO

O acceso sen certificado, constitúe unha forma sinxela de acceder a FIDES, aínda que as funcionalidades que estarán dispoñibles non serán sempre as mesmas en número. É posible que accedendo ó sistema desta maneira, no futuro non poidamos realizar o proceso completo de tramitación electrónica, aínda que si que teremos certos servizos básicos.

Aínda que a seguridade sempre está garantida, a recomendación é utilizar sempre un certificado dixital ou un DNI electrónico para o acceso á nosa información desde Internet. Consulte a axuda de acceso con certificado, para saber cómo obter un certificado e cómo utilizalo.

É necesario dispoñer dun usuario e dunha chave para acceder desta maneira ó sistema.

No caso de dispor dun usuario e chave, teremos que acceder a FIDES dende a opción de “Acceso sen certificado”.

axuda_online

SERVIZOS DISPOƑIBLES

Dependendo do noso perfil, poderemos acceder a certa información. Deste xeito identificamos os seguintes tipos de usuarios:

axuda_online

FIDES dispón de moitas funcionalidades ás que poderemos acceder dependendo da maneira de acceso ó sistema. Todas as funcionalidades, se mostrarán na parte superior da pantalla, en forma de menú.


Cabe destacar que non está dispoñible a opción de acceso con seguridade básica (usuario e chave) para as/os profesionais que actualmente dispoñan dun vínculo contractual aberto co Servizo Galego de Saúde.

axuda_online

  • Expedient-e: Expediente electrónico con toda a información curricular das/dos profesionais e aspirantes. Desde aquí poderase xestionar e enriquecer, así coma consultar o estado da validación por parte da Organización, de todos os nosos méritos introducidos.
  • Procesos: Permite o acceso a diversos procesos que se poidan abrir ó longo do tempo (listas de contratación, ofertas públicas de emprego, etc.)
  • Consulta: Consulta da información de vinculación coa Organización, tanto a actual coma o histórica (permisos, ausencias, dietas, vínculos)
  • Nóminas: Acceso á información económica (recibo de nóminas, anticipos e retencións, trienios, ficha de haberes, consulta da información de IRPF)
  • Solicitudes: Acceso, segundo dispoñibilidade, a certas solicitudes (solicitudes de permisos, certificados, IRPF)

Tamén se complementan as opcións anteriores, con elementos informativos que nos achegan máis ó sistema ou ó noso centro de traballo:

  • Novas: Visualízanse novidades do sistema ou noticias interesantes para as/os usuarias/os
  • Guía de Acollida: Segundo dispoñibilidade en cada centro, mostra a documentación informativa de axuda básica para coñecer os procedementos, convenios ou calendario laboral, do noso centro actual de traballo
  • Axuda: Elementos básicos de axuda coma a guía rápida

Na seguinte táboa, móstranse as opcións que se terán dispoñibles en función do tipo de acceso e do perfil que teñamos.

axuda_online

Únicamente estarán dispoñibles con este tipo de acceso, a xestión do Expediente Electrónico e os futuros formularios de participación en procesos. Non se poderá acceder á información máis persoal ou a posibles futuros rexistros telemáticos ou pagamento de taxas, mediante este tipo de acceso.